Sulfidjord

Deponering sker syrefritt under grundvattennivån för att motverka oxidering och utlakning av svavelsyra som uppstår då sulfidjorden får ligga öppet.

Jordmassor till sulfidjordsdeponin skall anmälas i god tid innan mottagning genom att en avfallsdeklarationPDF skickas in. Till deklarationen ska bifogas underlag i form av jordartsbestämning och analyser för bedömning av försurningspotential då endast sådan jord som har försurningspotential deponeras. Följande analyser krävs som minimum:

  • Jordartsbedömning
  • pH
  • Svavel (mg/kg TS)
  • Järn (mg/kg TS)

Vid större mängder (>500 ton) kan analys av försurningspotential krävas. Provning ska utföras på för aktuella massor representativt material och i omfattning i relation till aktuell mängd (riktmärke 1 prov/500 ton).

Efter bedömning och godkännande av Dåva DAC sker deponering enligt överenskommelse.

Se nedanstående rapporter för mer information angående bedömning.

Råd och rekommendationer för hantering av sulfidjordsmassor; http://epubl.ltu.se/1402-1536/2007/13/LTU-TR-0713-SE.pdflänk till annan webbplats

Miljöteknisk bedömning och hantering av sulfidjordsmassor; https://pure.ltu.se/ws/files/4797396/Rapport.pdflänk till annan webbplats


Deponin för sulfidjord.

Läs mer i vår broschyr

Viktig information till dig som

lämnar avfall till deponering!

Förordningen angående deponering och mottagning av avfall vid deponier, har som mål att man ska veta vad som deponeras och hur det kan komma att påverka miljön i framtiden.

Vi har sammanfattat vad som gäller angående grundläggande karaktärisering, laktester, överensstämmelseprovtagning, lagstiftning.

Läs mer härPDF

Lediga tjänster

Dåva Deponi och Avfallscenter i Umea AB I 901 84 UMEÅ I Telefon 090-16 15 15 I Fax 090,16 15 21 I E-post: info@avfallscenter.selänk till annan webbplats